กรอบภารกิจงานรายบุคคล

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 ดร.ขนิษฐา  ม่วงศรีจันทร์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต  1

          กำกับ ดูแล แนะนำ ตรวจสอบและเร่งรัดงาน กลั่นกรองงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ก่อนนำเสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้

          1. ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงานเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา

          2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

          3. ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพสถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น

          4. ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา

          5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และมีความสามารถพิเศษ

          6. ส่งเสริมการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬา และนันทนา การลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตยวินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน และมาตรฐานการศึกษา

          7. ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

          8. ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมการป้องกันและคุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

          9. ดำเนินงานวิเทศสัมพันธ์

          10. ประสานส่งเสริมการศึกษากับศาสนาและวัฒนธรรม

          11. ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น

          12. ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

          13. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

นางอารีย์ คำมาตร

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

          1. กำหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงานในกลุ่ม  ควบคุม  กำกับ  ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน  รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำ หรือแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ภายในกลุ่มเกี่ยวกับงาน ในความรับผิดชอบ ให้เป็นไปตามนโยบาย  เป้าหมายและยุทธศาสตร์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  และของผู้บังคับบัญชา เกี่ยวกับงานส่งเสริมคุณภาพการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ  งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น งานประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา  งานส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ  งานส่งเสริมการแนะแนว สุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด  ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน และงานกิจการนักเรียนอื่น  งานส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา งานส่งเสริมงานกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  งานประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกัน และคุ้มครองความประพฤตินักเรียนนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  งานวิเทศสัมพันธ์ งานประสานส่งเสริมการศึกษาการศึกษากับศาสนาและการวัฒนธรรม งานส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น  และงานประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   และงานธุรการ

          2. ตรวจสอบ  ตรวจร่างหนังสือ  กลั่นกรองงานของเจ้าหน้าที่และให้ความเห็นประกอบการบันทึกของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบ  กฎหมาย  ข้อบังคับ  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องก่อนนำเสนอผู้บังคับบัญชา

          3. รายงานผลความก้าวหน้า  ปัญหา  อุปสรรคในการปฏิบัติงาน  หรือข้อมูลเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบต่อผู้บังคับบัญชา  อย่างน้อยเดือนละ  1  ครั้ง

          4. พัฒนาวิธีการดำเนินงานในกลุ่มที่รับผิดชอบ  เพื่อให้สะดวกต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการ

          5. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และกลุ่ม/หน่วย/ส่วนอื่นๆ  ในส านักงานเพื่อให้งานในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

          6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

  

นางยุพา ตาลสุก

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

         1.  ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มคนที่  1  กรณีที่ผู้อำนวยการกลุ่ม ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

         2. การส่งเสริมสุขภาพอนามัย

               2.1 งานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา

               2.2 งานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน

               2.3 งานโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน

               2.4 งานโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลที่ดีในโรงเรียน

               2.5 งานโครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

               2.6 งานโครงการโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี

               2.7 งานสุขภาพอานามัยในสถานศึกษา

               2.8 การประสานการดำเนินงานการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

               2.9 งานส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียน

               2.10 งานโภชนาการสมวัยในสถานศึกษา

               2.11 งานป้องกันภาวะโภชนาการเกินและโรคอ้วน

               2.12 งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพอนามัย

         3. ประสานกิจกรรมรณรงค์ทางด้านสุขภาพอนามัย เช่น อย.น้อย ร่วมกับงานสาธารณสุข การป้องกันต้านภัยไข้เลือดออก ปลอดลูกน้ำยุงลาย การป้องกันโรคไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่ โรคติดต่อ/โรคไม่ติดต่อ เชื้อไวรัส ฯลฯ

         4. ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน เช่น การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น

         5. งานวันเด็กแห่งชาติ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมวันเด็ก งานคัดเลือกเยาวชนดีเด่นเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี งานคัดเลือกเด็กดีเด่นและยาวชนดีเด่น งานคัดเลือกนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับวันเด็ก

         6. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนาและสถานประกอบการ

         7. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

         8. งานส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาความรู้ความสามารถการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

         9. ปฏิบัติงานแทน นางพิชญ์สินิีย์  สังข์ทอง กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

         10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

นางพิชญ์สินีย์  สังข์ทอง

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

         1.  ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มคนที่  2  กรณีที่ผู้อำนวยการกลุ่ม ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

         2. งานส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย และวินัยนักเรียน

               2.1 ส่งเสริมให้สถานศึกษาวางแผนการจัดกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการประชาธิปไตยของนักเรียน

               2.2 ส่งเสริมสถานศึกษา ในการจัดทำโครงการเด็กและเยาวชนดีเด่น นักเรียนตัวอย่างด้านประชาธิปไตยและวินัยนักเรียนในสถานศึกษา

               2.3 ประสานการติดตาม นิเทศและประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมและการประชาสัมพันธ์

         3. งานส่งเสริม พัฒนา สร้างความเข้มแข็ง องค์กรสภานักเรียน เด็ก และเยาวชนในสถานศึกษา

               3.1  ส่งเสริมพัฒนาความเข้มแข็งในองค์กรสภานักเรียน เด็ก และเยาวชนในสถานศึกษา 

               3.2  สนับสนุนการจัดตั้งสภานักเรียนในสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัด และระดับชาติ

               3.3  กำหนดแผนงาน/โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

               3.4   ส่งเสริมสนับสนุนจัดการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียนในทุกระดับ

               3.5   การติดตาม กำกับดูแล ประเมินผล และรวบรวมผลการดำเนินการ

         4  งานประสานส่งเสริมการศึกษาการศาสนาและการวัฒนธรรม  กับหน่วยงาน บุคคล ทั้งภายใน
และภายนอก เขตพื้นที่การศึกษา

         5 งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

               5.1   งานการจัดทำงานแผนงาน/โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาในสังกัด

               5.2   งานจัดทำแผนงาน/โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่ และโครงการ TO BE NUMBER ONE

               5.3   งานประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพของสถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

               5.4   งานดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในกลุ่มนักเรียนในสถานศึกษา

               5.5  งานเก็บข้อมูลนักเรียน/สถานศึกษา  จำแนกตามสถานภาพที่เกี่ยวกับการใช้สารเสพติดเป็นรายสถานศึกษา

               5.6  งานวิเคราะห์ปัญหา สภาพปัญหาและสถานการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา

               5.7  วิเคราะห์สภาพปัญหาความเข้มแข็งของสถานศึกษาในการดำรงความเข้มแข็งการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อยกระดับ

               5.8  งานดำเนินการประเมินสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้การยกย่องและให้รางวัลสำหรับสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น   

               5.9  การเสริมสร้างเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับเขตพื้นที่การการศึกษา /ระดับจังหวัด/ระดับภาค  และประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง 

               5.10  การรายงานข้อมูลเกี่ยวกับงานยาเสพติด  ในระบบต่างๆ   เช่น  ระบบสารสนเทศ  ยาเสพติด NISPA  ระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา CATAS  SYSTEM

               5.11  สรุปผลการดำเนินงานพร้อมประเมินผลและรายงานผลให้กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสาธารณชนทราบ

         6  ปฏิบัติงานแทน   นางยุพา   ตาลสุก  กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

         7  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

  

นางสาวชนิดาภา  สาตรีเฮ้า

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

          1.  ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มคนที่ 3 กรณีที่ผู้อำนวยการกลุ่มและผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มคนที่ 1  คนที่ 2  ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

         2  การส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัยและการศึกษาตลอดชีวิต

            2.1  ส่งเสริมการการจัดการศึกษาในระบบ

            2.2  การดำเนินงานขอเปิดห้องเรียนพิเศษ

            2.3  การดำเนินงานขออนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษา

         3  การจัดการศึกษาภาคบังคับ  

               3.1  กำหนดกลุ่มเป้าหมายประชากร ขั้นตอน เครื่องมือ และการจัดทำสำมะโนประชากรวัยเรียน

               3.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาสำรวจและจัดทำสำมะโนประชากรวัยเรียนในเขตบริการของสถานศึกษา

               3.3 งานสำรวจและจัดทำข้อมูลสารสนเทศ จากสำมะโนประชากรวัยเรียนของสถานศึกษาใน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

                     3.3.1  งานข้อมูลสำมะโนประชากร

                     3.3.2  งานข้อมูลจำนวนนักเรียนจบการศึกษา

               3.4  วิเคราะห์ข้อมูลประชากรวัยเรียนและวางแผนการรับนักเรียนแต่ละระดับ

                     3.4.1  งานจัดทำแผนการรับนักเรียน

                     3.4.2  งานประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนและจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อ

                     3.4.3  พร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองของเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาก่อนถึงกำหนด ที่เด็กต้องเข้าเรียนในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี

                     3.4.4  การกำหนดเขตพื้นที่เขตบริการของสถานศึกษาทั้งระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น

                     3.4.5  ดำเนินการตามโปรแกรมการรับนักเรียน

                     3.4.6 ดำเนินการสนับสนุนกิจกรรมการรับนักเรียน

                     3.4.7  ตรวจสอบ ติดตาม สรุปผลและรายงานผลการรับนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัด ต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                     3.4.8  งานประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน และจัดสรรโควตาเข้าเรียน

         4 การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

         5 การควบคุม ดูแลการเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ.

         6 การดำเนินงานระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข

         7 การพัฒนาค่ายลูกเสือ

               7.1   การดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาค่ายลูกเสือ

               7.2  การส่งเสริมการจัดกิจกรรมในค่ายลูกเสือ

         8 งานเลขานุการคณะกรรมการลูกเสือจังหวัด

               8.1  การดำเนินการประชุมคณะกรรมการลูกเสือจังหวัด

               8.2  การวางแผนการดำเนินกิจกรรมสำนักงานลูกเสือจังหวัด

         9 งานสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา

               9.1 การดำเนินการประชุมคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา

               9.2  การวางแผนการดำเนินกิจกรรมสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา

         10 งานส่งเสริมสนับสนุนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

         11 งานทะเบียนหลักฐานการศึกษา

               11.1  กำกับ ดูแลสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับหลักฐานทางการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด

               11.2  ทะเบียนควบคุมหลักฐานการศึกษา

               11.3 การตรวจสอบหลักฐานทางการศึกษา และจัดเก็บหลักฐานทางการศึกษาอย่างเป็น ระบบ และการดำเนินงานระบบ ปพ.3 ออนไลน์

               11.4  การตรวจสอบวุฒิ  การรับรองความรู้ และเทียบโอนผลการเรียน

               11.5 ปฏิบัติหน้าที่นายทะเบียนของหน่วยงานที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว

         12 การจัดการข้อมูลนักเรียนจบการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

         13 งานส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับมีความสามารถพิเศษ

         14 ปฏิบัติงานแทน   นางสาวปวีณา  กาญจนสุขเมฆิน   กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

         15 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

นางกานต์พิชชาภัทณ์ คนสมบูรณ์

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

          1. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มคนที่ 4 กรณีที่ผู้อำนวยการกลุ่มและผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มคนที่ 1 คนที่ 2 และคนที่ 3 ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

          2.  งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

               2.1   การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

               2.2  การประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัด ตามมาตรฐานการประเมินของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

               2.3 งานเผยแพร่ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เป็น  Best Practice

               2.4 การนิเทศ ติดตามผล รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา

          3.  งานส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา  

          4.  งานส่งเสริมและติดตามข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน และแนวทางป้องกันแก้ปัญหาเด็กตกหล่น เด็กกลุ่มเสี่ยง เด็กออกกลางคัน และช่วยเหลือผู้เรียนที่มีแนวโน้มออกกลางคัน และกระบวนการติดตามนักเรียนกลุ่มออกกลางคันกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา

          5. งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา

               5.1 จัดประชุมร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา เพื่อจัดทำแผนงาน/โครงการพัฒนาความประพฤตินักเรียนและป้องกันการทะเลาะวิวาทนักเรียนร่วมกัน

               5.2 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  จัดทำระบบเฝ้าระวังป้องกันนักเรียนทะเลาะวิวาท และการพัฒนาความประพฤตินักเรียน โดยประสานงานกับชุมชน และผู้ปกครอง

               5.3 จัดทำคู่มือปฏิบัติงานให้หน่วยงานและสถานศึกษา ในการพัฒนาความประพฤตินักเรียน และการป้องกันการทะเลาะวิวาทของนักเรียน

               5.4 ประสานงานกับหน่วยงานภาคีเกี่ยวข้องในจังหวัด เพื่อบูรณาการดำเนินงานจัดระเบียบนักเรียน นักศึกษา

               5.5 งานติดตามประเมินผล การดำเนินงานจัดระเบียบนักเรียนนักศึกษา แบบบูรณาการจังหวัด และศูนย์เครือข่ายในสังกัด

          6. งานส่งเสริมพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน

               6.1  ดำเนินการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิเด็กในนักเรียน

               6.2  ประสานงานกับสถานศึกษาในสังกัด ชุมชน ผู้ปกครองและหน่วยงานอื่น ๆ ภาครัฐและเอกชน ร่วมกันกำหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาให้มีความปลอดภัยจากการถูกละเมิดสิทธิ์

          7. ปฏิบัติงานแทน นางเสาวนีย์  บุตรศิริ กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

          8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

           

 

นางบัวผัน มีทอง

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

          1. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มคนที่ 5 กรณีที่ผู้อำนวยการกลุ่มและผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มคนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 และคนที่ 4 ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

          2. งานการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด และระดับกลุ่มจังหวัด

          3. งานออกหนังสือขออนุญาตพานักเรียน – นักศึกษา ออกนอกสถานศึกษา ภายในประเทศ และต่างประเทศ ในกิจกรรมการพานักเรียนไปทัศนศึกษาต่างๆ

          4. การส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น

               4.1 สำรวจและจัดทำทะเบียนแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น

               4.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เหมาะสมต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

               4.3 ประสานการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้อย่างเป็นระบบ

               4.4 ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

               4.5 ติดตาม ประเมินผลการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้   สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง

          5. การส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

               5.1 ประสานและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแหล่งทรัพยากรที่สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นระบบ

               5.2 ศึกษาแนวทางหรือระเบียบที่จะขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทรัพยากรทุกประเภท ตลอดจนเงื่อนไขการขอรับการสนับสนุน

               5.3 แต่งตั้งคณะกรรมการ ในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

               5.4 ประชาสัมพันธ์ เพื่อจูงใจ ชักชวนประชาชน เอกชน หรือหน่วยงานต่างๆ ให้เข้าใจ สนใจ ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนการศึกษา

          6. งานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

          7. งานทุนการศึกษาต่าง ๆ  อาทิ เช่น

               7.1 งานทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์

               7.2 งานทุนการศึกษามูลนิธิยุวพัฒน์

               7.3 งานทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี

               7.4 งานทุนการศึกษามูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา เพื่อเยาวชนไทย 

               7.5 งานทุนมูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนือ

               7.6 งานทุนมูลนิธิทวี  บุณยเกตุ

               7.7 งานทุนมูลนิธิดำรงชัยธรรม

          8. การดำเนินงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านทุนการศึกษา

          9. งานมูลนิธิ

               9.1 มูลนิธิชัยพร  สำเภาเงิน

               9.2 มูลนิธิช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจนจังหวัดเพชรบูรณ์

               9.3 มูลนิธิอื่น ๆ

        10. การส่งเสริมงานกีฬาและนันทนาการ

               10.1  ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดทำแผนพัฒนางานด้านกีฬา นันทนาการและการท่องเที่ยว

               10.2  ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวในสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและพัฒนาทักษะกีฬา

               10.3  ประสาน สนับสนุนการฝึกทักษะ ความสามารถเฉพาะทางของกีฬาชนิดต่าง ๆ เพื่อความเป็นเลิศ

               10.4  ส่งเสริมการจัดหาอุปกรณ์กีฬาและสนามกีฬาเพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาและนันทนาการ ลานกีฬา หรือสนามกีฬา หรือขอรับสนับสนุนงบประมาณ

               10.5  ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนันทนาการหลายรูปแบบ เช่น ดนตรี การแสดงนาฏศิลป์ ศิลปะ การท่องเที่ยว ทัศนศึกษา การอ่าน เขียนหนังสือ ตลอดจนงานอดิเรกต่าง ๆ

         11. งานวิเทศสัมพันธ์

         12. การซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา และอนุญาตการจัดซื้อเอกสารหลักฐานทางการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์ และแนวทาง ตามที่กำหนด

         13. การยกเลิกหลักฐานการศึกษา การตรวจสอบหลักฐาน การประกาศยกเลิกหลักฐานการศึกษา

         14. ปฏิบัติงานแทน  นางสาวบังอร  สายคำหน่อ  กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

         15. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

     

    

นางสาวอารีรัตน์  สมโภชน์

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

          1. งานส่งเสริมการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา

          2. งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยงานโครงการสุขาน่าใช้/ส้วมสุขสันต์หรือกิจกรรมทำความสะอาดส้วม
ในสถานศึกษา

          3.  ช่วยงานส่งเสริมสนับสนุนความปลอดภัยในสถานศึกษาทุกรูปแบบ

          4. งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ                      

              4.1 ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมของสถานศึกษา/นักเรียน ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

              4.2 สนับสนุนและให้ความร่วมมือหน่วยงานอื่นดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

          5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

นางสาวบังอร  สายคำหน่อ

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

          1. งานธุรการ

               1.1 ตรวจสอบหนังสือ รับ-ส่ง ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวกับกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ทั้งทาง Internet และ E-Office

               1.2 ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและงานสารบรรณของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้สามารถดำเนินการตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

               1.3 ออกแบบระบบงานสารบรรณของกลุ่มให้สอดคล้องกับระบบงานสารบรรณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

               1.4 ประสานงานภายในกลุ่มและนอกกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

               1.5 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

          2. พัฒนาเว็บไซต์ ของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

          3. งานประชาสัมพันธ์ของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

          4. งานประชุมกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมและจัดทำวาระการประชุมภายในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

          5.  การส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการศึกษาในรูปแบบท่ี่เหมาะสมสำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถเรียนในระบบได้ (ออกหนังสือรับรองเรียนต่อ สกร.)

          6. การจำหน่ายนักเรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 โดยประสานงานกับสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาภาคบังคับอื่น เกี่ยวกับการย้ายนักเรียน การติดตามเด็กเข้าเรียน และจำหน่ายนักเรียน

          7. ปฏิบัติงานแทน นางบัวผัน  มีทอง กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

          8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

นางเสาวนีย์  บุตรศิริ

พนักงานราชการ  ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน

ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

          1. งานดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับการส่งต่อจากระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

          2. งานวิเคราะห์และวินิจฉัยปัญหานักเรียนเป็นรายบุคคลที่มีปัญหาซับซ้อนหรือจากการ ส่งต่อด้วยวิธีที่หลากหลาย ได้แก่ แบบทดสอบทางจิตวิทยาด้านสติปัญญา อารมณ์ สังคม และวางแผนการแก้ไขปัญหา

          3. งานประเมิน สำรวจ วิเคราะห์ สภาวะสุขภาพจิตด้วยวิธีการทางจิตวิทยากับนักเรียน เพื่อค้นหาอธิบาย ทำนายแนวโน้ม พฤติกรรม อารมณ์ ความคิด พัฒนาการ ศักยภาพ แรงจูงใจ ความถนัด บุคลิกภาพ สาเหตุของปัญหาสุขภาพจิตในระดับเบื้องต้น

          4. งานให้คำปรึกษาแก่นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องเป็นรายบุคคล รายกลุ่ม และบำบัดครอบครัว เพื่อการบำบัดและแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่อง หรือปัญหาที่ซับซ้อน เช่น พฤติกรรมเสี่ยงเรื่อง ยาเสพติด การทะเลาะวิวาท การใช้ความรุนแรง ฯลฯ

          5. งานปรับพฤติกรรม ฟื้นฟูสภาวะจิตใจ สังคม อารมณ์ ส่งเสริมพัฒนาการในระดับเบื้องต้น เพื่อให้นักเรียนเข้าใจ ยอมรับปัญหาของตนเอง ปรับเปลี่ยนอารมณ์ ความคิด พฤติกรรม วิธีการปรับตัว หรือวิธีการแก้ปัญหาให้เหมาะสม

          6. งานให้การดูแลช่วยเหลือกลุ่มเด็กพิเศษ และการรายงานโปรแกรม Special Education Technology : SET (พิการเรียนรวม ) เช่น เด็กบกพร่องทางการเรียน (LD) เด็กสมาธิสั้น เด็กออทิสติก

          7. งานส่งเสริม ป้องกัน เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาพฤติกรรม สุขภาพจิตของนักเรียนด้วยเครื่องมือและกระบวนการทางจิตวิทยาเบื้องต้น เพื่อพัฒนาความสามารถในการดำเนินชีวิตได้เหมาะสมยิ่งขึ้น

          8. การรวบรวม ศึกษาข้อมูล วิจัยด้านจิตวิทยา และวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านจิตวิทยา สุขภาพจิต

          9. การสรุปสถิติ รายงานผลการปฏิบัติงานทางจิตวิทยาเสนอผู้บังบัญชา เพื่อประกอบการวางแผนพัฒนาการปฏิบัติงาน

          10. งานพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน เกี่ยวกับการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษาในสถานศึกษา และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

          11.  งานส่งเสริมสนับสนุนความปลอดภัยในสถานศึกษาทุกรูปแบบ 

               11.1 ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัยในการเดินทาง 

               11.2  ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัยจากโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และโรคระบาดตามฤดูกาล 

               11.3  ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัยจากการใช้ความรุนแรงทั้งภายใน และภายนอก และการป้องกันภัยคุกคามรูปแบบใหม่

               11.4  ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัยสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในสถานศึกษา

          12. ปฏิบัติงานแทน กานตฺ์พิชชาภัทณ์  คนสมบูรณ์ กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

          13. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

    

นางสาวปวีณา   กาญจนสุขเมฆิน

เจ้าหน้าที่ลูกเสือ

          1. การส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์

               1.1 งานส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกลุ่ม กอง ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี และ หมู่ยุวกาชาด

               1.2 งานจัดทำทะเบียนต่างๆ เกี่ยวกับลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และ ผู้บำเพ็ญประโยชน์

               1.3 งานการอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด

               1.4 งานแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิทางลูกเสือ และการคัดเลือก ครู ผู้บริหาร และผู้สนับสนุนลูกเสือดีเด่น

               1.5 งานขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี และการขอเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์

               1.6 จัดทำรายงานกิจการลูกเสือประจำปี

               1.7 งานขออนุมัติผลสอบวิชาพิเศษลูกเสือ

          2. ส่งเสริมการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือ

          3. การส่งเสริมงานยุวกาชาด

          4. งานการสั่งซื้อใบเสร็จค่าบำรุงลูกเสือ และการรายงานการใช้ใบเสร็จค่าบำรุงลูกเสือ

          5. งานเก็บเงินค่าบำรุงลูกเสือทุกประเภท และรายงานการเก็บเงินค่าบำรุงลูกเสือประจำปี

          6. การจัดกิจกรรมวันสำคัญของ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด เช่น วันคล้ายสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันมหาธีรราชเจ้า

          7. การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญ ลูกเสือสดุดี เข็มกาชาดสมนาคุณ และงานคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น

          8. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ เช่น จัดอบรม สัมมนา จัดอบรมทักษะเฉพาะวิชา

          9. งานประสาน ติดตาม นิเทศ และประเมินผล สรุปผลการดำเนินงาน รายงานกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์

          10. สนับสนุนการจัดกิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ลูกเสือชาวบ้านระดับเขตพื้นที่ จังหวัด ชาติ และระดับโลก

          11. การประชาสัมพันธ์ตามภารกิจของงานลูกเสือ และการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด

          12. ปฏิบัติงานแทน นางสาวชนิดาภา สาตรีเฮ้า กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

          13. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย