เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายวิทยา  เกษาอาจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1, นางอารีย์  คำมาตร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, นางยุพา  ตาลสุก นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และคณะกรรมการวิเคราะห์ กลั่นกรองโครงการฯ ร่วมกันพิจารณา กลั่นกรอง โรงเรียนในสังกัดที่มีความประสงค์เสนอขอรับงบประมาณโครงการสนับสนุนและช่วยเหลือภาวะโภชนาการของโรงเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมศรีชมภู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียนในการแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการ การเฝ้าระวังภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน โดยมีโรงเรียนเสนอขอรับงบประมาณสนับสนุนตามโครงการฯ และกิจกรรม ดังนี้

1. โครงการสร้างมูลค่าเพื่อเพิ่มผลผลิตกับชุมชนภาคีเครือข่ายเพื่ออาหารนักเรียน กิจกรรมสนับสนุนเพื่อส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน จำนวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านขมวด

2. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการอาหารนักเรียนในโรงเรียน

2.1 กิจกรรมพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านโคก, โรงเรียนบ้านโป่งตาเบ้า, โรงเรียนบ้านคลองบง และโรงเรียนบ้านเขาชะโงก

2.2 กิจกรรมการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านโคก, โรงเรียนโป่งตาเบ้า และโรงเรียนบ้านคลองบง

2.3 กิจกรรมสนับสนุนเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการ จำนวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านขมวด