เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564  เวลา 10.00 น. คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นประจำปี 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา นำโดย นายสุนัด  บุญสวน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นประจำปี 2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ณ ห้องประชุมศรีชมภู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ตามแนวทางการพิจารณาผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นที่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติกำหนด จำนวน 10 คน ประกอบด้วย ประเภทผู้บริหาร 3 คน ประเภทครูผู้สอน 5 คน และประเภทผู้สนับสนุน 2 คน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่อุทิศตนจนเกิดผลดีต่อกิจการลูกเสือ

ในการนี้ มีผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมพิจารณาคัดเลือก จำนวน 6 คน แยกตามประเภท ดังนี้

ประเภทผู้บริหาร จำนวน 3 คน ได้แก่ นางขนิษฐา  ม่วงศรีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์งาม, นางสศุจิกา  จักคาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขมวด และนางกาญจนา  สุกาญจนรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำลัด

ประเภทผู้สอน จำนวน 1 คน ได้แก่ นางประเทือง  ผันนภานุกูล ครูโรงเรียนบ้านปากน้ำ

ประเภทผู้สนับสนุน จำนวน 2 คน ได้แก่ นายวิทยา  เกษาอาจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 และร้อยตำรวจโทวิสิทธิ์  สร้อยสุวรรณ ข้าราชการบำนาญ