วันนี้ (7 พฤษภาคม 2564) เวลา 10:00 น นายวิทยา  เกษาอาจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมข้าราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ครั้งที่ 5/2564 ผ่านทางไกลด้วยระบบ google Meet เพื่อ กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานในเดือนเมษายน 2564 และงานที่จะดำเนินการต่อไปในเดือนพฤษภาคม 2564 ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โดยมี นางอารีย์  คำมาตร  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นดำเนินการจัดประชุมในครั้งนี้