วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 09:30 น  จังหวัดเพชรบูรณ์โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์(โต๊ะข่าว) ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ ห้องเพชรบุระ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร 1 อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อแจ้งสถานการณ์ยาเสพติดระดับพื้นที่/ติดตามผลการดำเนินงาน/ความคืบหน้าของคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ (โต๊ะข่าว)/ผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีปัญหายาเสพติด และผลการดำเนินงาน ศป.ปส.อ. ร่วมกับ สภ.ในพื้นที่

        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มอบหมายให้ นางกานต์พิชชาภัทณ์  คนสมบูรณ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย