วันนี้ (12 พฤษภาคม 2564) เวลา 13.30 น. นายวิทยา  เกษาอาจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1, นางอารีย์  คำมาตร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, นางบัวผัน  มีทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และคณะทำงาน ร่วมกันfดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อขอรับทุนการศึกษา ปี 2564 ของ มูลนิธิ "ชัยพร สำเภาเงิน" และ มูลนิธิช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจนจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมAOC สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 ตามกระบวนการ ด้วยความโปร่งใส สุจริต และเที่ยงธรรม