วันนี้ (20 พฤษภาคม 2564) เวลา 14:30 น นางอารีย์  คำมาตร  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) "ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ" สู่เขตพื้นที่การศึกษา  ของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผ่านทางไกลด้วยระบบ google Meet เพื่อแก้ปัญหา/พัฒนางานในหน้าที่หรือที่ได้รับมอบหมาย ให้ประสบผลสำเร็จ โดยมี นางเสาวนีย์  บุตรศิริ  นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นดำเนินการจัดประชุมในครั้งนี้