วันนี้ (4 มิถุนายน 2564) เวลา 15:00 น  นางอารีย์  คำมาตร  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นประธาน และดำเนินการประชุมข้าราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ครั้งที่ 6/2564 ณ ห้องประชุมกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑  เพื่อแจ้งข้อราชการ กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานในเดือนพฤษภาคม 2564 และงานที่จะดำเนินการต่อไปในเดือนมิถุนายน 2564 ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑