เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 15:00 น นางอารีย์  คำมาตร  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ณ ห้องปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อหารือกระบวนการจัดทำกิจกรรม และจัดตั้งกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ภายในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1