กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 7  วันพุธ ที่ 9 มิถุนายน 2564 ณ ห้องปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  โดยการปัดกวาดทำความสะอาด จัดวางของให้เป็นระเบียบเพื่อสะดวกต่อการใช้งาน และสะสาง คัดแยกเอกสารที่ไม่จำเป็นต้องใช้ทิ้งไป เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดี และเอื้อต่อการปฏิบัติงาน และผู้มาติดต่อราชการ

Big0