เมื่อวันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00 - 17.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 นำโดย นายบรรเจิด  กลิ่นจันทร์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ประธานการอบรม, นายวิทยา  เกษาอาจ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1, นางอารีย์  คำมาตร  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, นางอรุณศรี  ศรีเมือง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้ทำหน้าที่เป็นนักจิตวิทยาโรงเรียน ในการส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัย  ณ ห้องมะขามหวาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้ทำหน้าที่เป็นนักจิตวิทยาโรงเรียนมีความสามารถในการดูแลสุขภาพจิตนักเรียนแบบองค์รวมได้ มีความรู้และความเข้าใจในการให้คำปรึกษานักเรียนที่มีปัญหาในด้านส่วนตัวและสังคมเพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรม อารมณ์ สังคม ที่ดี เป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับเด็กนักเรียน ทำให้เด็กกลุ่มเปราะบางมีจำนวนลดลง และลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กนักเรียน รวมถึงต่อยอดให้สถานศึกษาทุกแห่งมีความปลอดภัย อบอุ่น และเป็นที่สร้างความสุขให้กับนักเรียนทุกคน

       การอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ครูผู้ทำหน้าที่เป็นนักจิตวิทยาโรงเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จำนวน  24 คน และครูผู้ทำหน้าที่เป็นนักจิตวิทยาโรงเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตอำเภอชนแดน และอำเภอวังโป่ง ที่อบรมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet จำนวน 20 คน

        วิทยากรผู้ให้การอบรมประกอบด้วย นายบรรเจิด  กลิ่นจันทร์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 บรรยายพิเศษ, บุคลากรผู้มีความรู้ในด้านจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น จากโรงพยาบาลเพชรบูรณ์, สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ และบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์