วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 - 15.30 น.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต นำโดยนายวิทยา  เกษาอาจ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ประธานกรรมการ และคณะ ดำเนินการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

       ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัดประสงค์ส่งผลการดำเนินงานเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 ประเภทโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก และขนาดกลาง รวมจำนวน 13 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านเฉลียงลับ, สะแกงาม, บ้านระวิง, บ้านโตก, บ้านสามแยกวังชมภู, บ้านถ้ำน้ำบัง, บ้านโคกยาว, บ้านตะกุดเป้า, บ้านตะกุดจั่น, บ้านวังศาล, เมืองเพชรบูรณ์, บ้านยาวี-ห้วยโป่ง และโรงเรียนบ้านเขาชะโงก

        โดยมีคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย

         1. นายวิทยา เกษาอาจ         รองผู้อำนวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1               ประธานกรรมการ

        2. นายพฤฒสภา แย้มพราย  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา                                 กรรมการ

         3. นายสุรเชษฐ์ ยงวณิชย์      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะเดียง                        กรรมการ
         4. นายพิน สงค์ประเสริฐ        ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ   กรรมการ
         5. นางอารีย์ คำมาตร            ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา            กรรมการและเลขานุการ
         6. นางอรุณศรี ศรีเมือง          นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ                    ผู้ช่วยเลขานุการ

       และมีโรงเรียนคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2564 จำนวน 3 ราย ได้แก่ นางสาวปิลันธนา  แสงทอง โรงเรียนบ้านโตก, นางสาวตรีทิพย์นิภา  จี่มุก โรงเรียนบ้านวังจาน และนางสาวน้ำทิพย์  พรหมบุญ โรงเรียนบ้านโตก  ซึ่งมีคณะกรรมการที่ดำเนินการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย

         1. นายวิทยา เกษาอาจ         รองผู้อำนวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1               ประธานกรรมการ

         2. นายพิน สงค์ประเสริฐ        ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ    กรรมการ

         3. นางอารีย์ คำมาตร             ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา            กรรมการ
         4. นายสุกิจ  เมฆประยูร          ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง                      กรรมการ
         5. นางมนัสนันท์  กุลวงศ์        ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ                           กรรมการและเลขานุการ
         6. นางอรุณศรี ศรีเมือง           นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ                     ผู้ช่วยเลขานุการ

**********************