วันนี้ (23 มิถุนายน 2564) เวลา 09.00-16.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 โดยคณะกรรมการประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย นายวิทยา  เกษาอาจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1, นางอารีย์  คำมาตร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, นางมนัสนันท์  กุลวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางกานต์พิชชาภัทณ์  คนสมบูรณ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  ร่วมกันดำเนินกิจกรรมการประกวดโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมประกายทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 ตามแนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2564 โดยให้โรงเรียนที่ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด และนำเสนอผลการดำเนินงานผ่านทางไกล ด้วยระบบ Google Meet ซึ่งมีโรงเรียนสนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดครั้งนี้ จำนวน 10 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านโตก, บ้านตะกุดเป้า, บ้านวังปลาช่อน, บ้านสะแกงาม, บ้านโป่งตาเบ้า, บ้านกกจั่น, บ้านท่าข้าม, บ้านดง, บ้านโคกยาว, บ้านตะกุดจั่น, บ้านวังศาล และโรงเรียนบ้านศาลาลาย