เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-14.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 โดยคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนปลอดภัย ประจำปี 2564  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย นายวิทยา  เกษาอาจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1, นายศุทธา  จักคาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าน กม.๒, นางอารีย์  คำมาตร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, นายพิน  สงค์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และนางอรุณศรี  ศรีเมือง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ  ร่วมกันดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนปลอดภัย ประจำปี 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมประกายทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 ตามเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนปลอดภัย ประจำปี 2564 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนดำเนินงานด้านความปลอดภัยในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งหวังให้นักเรียนทุกคนได้รับความปลอดภัยอย่างรอบด้าน และเพื่อให้มีโรงเรียนต้นแบบในการดำเนินงานโรงเรียนปลอดภัย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา