วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 นำโดย นายบรรเจิด  กลิ่นจันทร์  ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 นำผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2564  ณ บริเวณพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 อาคารลูกเสือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยซึ่งเป็นวันสำคัญที่กิจการลูกเสือไทย ได้กำเนิดขึ้นในประเทศไทยเมื่อ 110 ปี ล่วงมาแล้ว ให้ดำรงและเจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไป และเพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดี ให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 รวมไปถึงสร้างความสัมพันธ์ด้านสังคม และมีจิตสาธารณะบำเพ็ญประโยชน์ และการช่วยเหลือผู้อื่น โดยการดำเนินกิจกรรมทำความสะอาด และปลูกพืชผักสวนครัว ณ สวนปันสุข สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1