วันนี้ (29 มิถุนายน 2564) เวลา 09.30-12.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 โดยคณะทำงานวิจัยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ประกอบด้วย นายวิทยา  เกษาอาจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1, นายสุทัศน์  ธิยานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งนกแก้ว, นายสุกิจ  เมฆประยูร  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง, นายธนกฤต  อั้งน้อย  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังจาน, นางนิลยา  ทองศรี  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ, นางจิรันธนิน  คงจีน  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ, นางอารีย์  คำมาตร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, นางอรุณศรี  ศรีเมือง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ, นางสาวบังอร  สายคำหน่อ  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และนางเสาวนีย์  บุตรศิริ นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา  ร่วมกันดำเนินการจัดทำงานวิจัย ภายใต้แนวทางการดำเนินงานการจัดทำงานวิจัยในประเด็นของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมน้ำผึ้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาในสังกัดดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม