วันนี้ (13 กรกฎาคม 2564) เวลา 10:30 น  นายวิทยา  เกษาอาจ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานและดำเนินการประชุมข้าราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ครั้งที่ 7/2564 ณ ห้องประชุมกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑  เพื่อแจ้งข้อราชการ กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานในเดือนมิถุนายน 2564 และงานที่จะดำเนินการต่อไปในเดือนกรกฎาคม 2564 ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑