เป้าประสงค์114200447

114200463(goal)

114200472๑. ประชากรวัยเรียนทุกคน  ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

 

114200471๒. เสริมสร้างความเข็มแข็ง  ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มศักยภาพ

114200473๓. เรียนได้รับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียน