โครงสร้างบุคลากร

กลุ่มส่งเสริมการศึกาาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

 
      Director      
      นายอำนาจ  บุญทรง
Mr.Amnat Boonsong
ผู้อำนวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
tel. 084-573-6445
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
             
      channarong      
      นายชาญณรงค์  ฐานะวิจิตร
Mr.Chanarong Thanawichit

รองผู้อำนวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
tel. 083-291-9920
e-mail : - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
             
      Tassana.jpg      
      นางทัศนา  จันทร์ลา
Mrs.Tussana Chanla 

รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
tel. 089-708-9163
e-mail : wednesday.0502This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
             
  official62ict1   Adisorn   panupong  
  นายดนุสรณ์ เมฆประยูร
Mr.Danuson Mekprayun
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
tel. 080-515-6968
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  นายอดิศร โคว้ประเสริฐ
Mr.Adisorn Khowprasert
เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์
tel. 083-053-7754
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  นายภานุพงศ์ พละสาร
Mr.Panupong Phalasar
เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์
tel. 096-732-6165
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.