โครงสร้างบุคลากร

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

 
      DirectorThai      
      นายไท พานนนท์
Mr.Thai Pannont
ผู้อำนวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
tel. 083-631-0555
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
             
      Phopdecha      
       นายภพเดชา บุญศรี
Mr.Phopdecha Boonsree

รองผู้อำนวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
tel. 083-197-9210
e-mail : 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     
             
      Tassana.jpg      
      นางทัศนา  จันทร์ลา
Mrs.Tussana Chanla 

รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
tel. 089-708-9163
e-mail : wednesday.0502This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
             
   Adisorn     official63ICT 02     
  นายอดิศร โคว้ประเสริฐ
Mr.Adisorn Khowprasert 
เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์
tel. 083-053-7754
e-mail : 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  นายธีรวัฒน์ บุญแจ้ง
Mr.Teeraeat Boonjaeng 
เจ้าหน้าที่ธุรการ
tel. 091-839-4660
e-mail : 
teerawboThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.