โครงสร้างบุคลากร

กลุ่มส่งเสริมการศึกาาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

 
      Director      
      นายอำนาจ  บุญทรง
Mr.Amnat Boonsong
ผู้อำนวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
tel. 084-573-6445
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
             
      Deputy Director2      
       นายไท พานนนท์
Mr.Thai Pannon

รองผู้อำนวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
tel. 083-631-0555
e-mail : 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.t.007This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
             
      Tassana.jpg      
      นางทัศนา  จันทร์ลา
Mrs.Tussana Chanla 

รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
tel. 089-708-9163
e-mail : wednesday.0502This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
             
       Adisorn      
    นายอดิศร โคว้ประเสริฐ
Mr.Adisorn Khowprasert 
เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์
tel. 083-053-7754
e-mail : 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.