กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ     

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

                                  กำหนดหน้าที่การปฏิบัติงานและรับผิดชอบ                                 

 ชื่อ – สกุล

หน้าที่และรับผิดชอบงาน

เบอร์มือถือ

tassana 

นางทัศนา จันทร์ลา

ผู้อำนวยการกลุ่ม

1.กำหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงานในกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยยีสารสนเทศและการสื่อสาร ควบคุม กำกับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในกลุ่ม เกี่ยวกับในความรับผิดชอบ

2.ตรวจสอบ ตรวจร่างหนังสือ กลั่นกรองงานเจ้าหน้าที่ และให้ความเห็นประกอบการบันทึกเสนอของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบ กฏหมาย ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องก่อนนำเสนอผู้บังคับบัญชา

3.รายงานผลความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน หรือข้อมูลเกี่ยวกับงานในความรับผิกชอบต่อผู้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง           

4.ประสานงานกับกลุ่มงาน/หน่วย ที่เกี่ยวข้องภายในสำนักงานเขตฯ

5.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วางแผนและดำเนินการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา

6.ออกแบบติดตั้ง ดูแล บำรุงรักษาและพัฒนาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา

7.ศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสารและอุปกรณ์ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา

8.พัฒนาบุคลากรทางด้านคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา

9.ส่งเสริม สนับสนุน การประยุกต์ใช้และบริการระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเทคโนโลยีการสื่อสารภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา

10.ติดตาม ประเมินระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา

11.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา

12.พัฒนา ปรับปรุง และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เข้ากับกระบวนการทำงานสอดคล้องกับระบบข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

13.ดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการและการจัดการศึกษา ใด้แก่ ระบบDMC Emis GIS 

14.ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงานบริการเทคโนโลยีฯ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา

15.ติดตาม ประเมินผลระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร และการจัดการียนรู้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา

16.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อดิจิตอล และใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLTV ,DLIT เพื่อการจักการเรียนรู้ของหน่วยงานและสถานศึกษา

17.ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาและประยุกต์ใช้สื่อดิจิตอล เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLTV ,DLIT เพื่อการจัดการเรียนรู้ตามบริบทของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษษ

18.สนับสนุน และพัฒนากระบบการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

19.ติดตาม ประเมินผลการใช้สื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา

20.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

21.ปฏิบัติงานอื่นๆตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย

089-7089163

นายดนุสรณ์ เมฆประยูร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

1.ปฏิบัติหน้าที่

 panupong

นายภานุพงศ์ พละสาร

    จนท.ดูแลระบบคอมพิวเตอร์

1.งานติดตั้ง ดูแล บำรุงรักษา ซ่อมบำรุงและให้บริการช่วยเหลือบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

2.การจัดทำฐานข้อมูลทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา โปรแกรมใช้งานระบบฐานข้อมูลอาคาร และสิ่งก่อสร้างโรงเรียน (B-OBEC)

3.ติดตั้ง ควบคุม ดูแลระบบการประชุมทางไกลผ่าน Video Conference ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

4.จัดการปฏิบัติราชการของผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาโปรแกรมระบบงานสารบรรณ อิเลคทรอนิกส์ (My Office)

5.พัฒนา ปรับปรุง ออกแบบเว็บไซด์ ออกแบบและติดตั้งแบนเนอร์วันำคัญและเทศกาลต่างๆ บริการทำไฮเปอร์ลิงก์ บนเว็บไซด์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

6.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

7.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

096-6697636

 Adisorn

นายอดิศร โคว์ประเสริฐ

   จพง.การเงินและบัญชี
ชำนาญงาน

งานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2.งานติดตั้ง ดูแล บำรุงรักษา พัฒนา และให้บริการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

3.ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

4.งานจัดเก็บรักษาข้อมูลจราทางคอมพิวเตอร์ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 เพื่อบันทึกขูลการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

5.ให้คำปรึกษา คำแนะนำ บริการกำหนดบัญชีชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน ในการใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

6.งานติดตั้ง ดูแล บำรุงรักษา และซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์เครือข่าย(เซริฟเวอร์) และอุปกรณืเทคโนโลยีในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

7.แก้ไขปัญหาระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์ (My Office) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

8.งานติดตาม ประเมินผลระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และรบบสื่อสารโทรคมนาคมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

9.ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไข บัญชีผู้เข้าใช้งาน และรหัสผ่านโปรแกรมระบบสารสนเทศและบริหารการศึกษา (EMIS)

10.การจัดทำฐานข้อมูลทางการศึกษาของสำนักงานพื้นที่การศึกษาโปรแกรมบริหารจัดการและจัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์โรงเรียน (M-Obec)

11.ติดตั้ง ควบคุม ดูแลระบบการชุมทางไกลผ่าน VDO Conference ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

12.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย

13.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

083-0537754