โครงสร้างบุคลากร

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

 
      directorbunjerd63      
      นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์
Mr.Bangurd  Klinjant
ผู้อำนวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
tel. 089-858-8843
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
             
      wittaya1      
   
ายวิทยา  เกษาอาจ
Mr.Wittaya Gasa-art

รองผู้อำนวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
tel. 081-252-5419
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


   
           
       Nited9      
      นายพิน  สงค์ประเสริฐ
Mr.Pin Songprasert
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
tel. 089-644-8477
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
             
   
กลุ่มงานหลักสูตรฯ กลุ่มงานวิจัยฯ 
กลุ่มงานนิเทศฯ    
 
 Nited14  Nited7 Nited11
 
 


 น.ส.วรกมลกฤษณ์ เฉลิมพิตรพิบูล
Miss.Worakamonkrit Chalermphitpibul
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
tel. 081-962-9113
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางนิลยา ทองศรี
Mrs.Nilaya Tongsri
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
tel. 081-962-9113
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

นางภิญญาพัชญ์  เหมือนโพธิ์
Mrs.Phinyaphat Mueanpho
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
tel. 093-887-5261
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
             
  Nited13 Nited5  Nited12     
 
น.ส.ลภัสรดา  คำมา
Miss.Lapusrada Khamma
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
tel. 062-040-5370
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 นางจิรันธนิน คงจีน
Mrs.Jiranthanin Khongcheen
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
tel. 088-282-1644
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 นางมนัสนันท์  กุลวงศ์
Mrs.Manatsanan Kullawong
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
tel. 093-265-3663
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
             
     Nited8        
   
นายบวร  บำเรอวงษ์
Mr.Borworn bumrerwong
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
tel. 094-628-0153
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
       
             
   
 กลุ่มงานประกันฯ  กลุ่มงานวัดผลฯ  กลุ่มสื่อฯ    
     Nited10  Nited17  Nited2    
 
นางพิบุลขวัญ กลิ่นมิ่ง
Mrs.Piboonkhwan Klinming
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
tel. 089-638-1508
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 นางสุมาลี ขจรไพร
Mrs.Sumalee Kajornprai
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
tel. 089-419-2020
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 น.ส.กาญจนา  คูทิพย์
Miss Kanjana Koothip
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
tel. 080-508-9945
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
             
     Nited3  Nited15  Nited6    
     นายธงชัย วงค์กาอินทร์
Mr.Thongchai Wongka-in
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
tel. 083-216-2606
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 นางวิลัยภรณ์ ปิ่นทะวงค์
Mrs. Wilaiporn Pintavong
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
tel. 083-793-5516
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 นายนิพล พลกลาง
Mr.Nipon polklang
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
tel. 095-643-9469
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
             
     กลุ่มงานเลขาฯ    งานธุรการ
   
     Nited16    Nited1    
     นางสุพัตรา คงศิริกร
Mrs.Suphattra Kongsiriikorn
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
tel. 089-907-1750
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
    ว่าที่ .ร.ต.เข็มพร แก้วสงค์
Acting Sub Lt.Khamporn Kaewsong
เจ้าพนักงานธุรการ ฏิบัติงาน
tel. 086-183-3854
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
             
     Nited4    Nited18    
     น.ส.นัคมน สังข์ทอง
Miss.Nukkamon Sangthong
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
tel. 081-534-5933
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   น.ส.อัมพร  สายคำยศ
Miss Amporn Saikhamyot
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
tel. 088-155-9780
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
       22222