640322

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 15.30 น.
นำโดยนายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธาน การจัดกิจกรรม Big Cleaning Day หรือกิจกรรม 5ส
ประจำเดือน มีนาคม 2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1