640325

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564
นำโดยนายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธาน การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลการดำเนินงานของสถานศึกษา
(มหกรรมคุณภาพการศึกษา PBN1)ที่มีคุณภาพการศึกษาและอาชีพ ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียน
อนุบาลเพชรบูรณ์ แห่งที่ 2