640330

เมื่อวันอังคารที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น.
นายชาญณรงค์ ฐานะวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 มอบหมายให้ นางทอกาญจน์ กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
เป็นประธานในการประชุมกลุ่มนโยบายและแผน ณ ห้องประชุมกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1