640517

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น.
นำโดย นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธาน
ประชุมซักซ้อมการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานของโรงเรียนให้เป็นไปตาม
แนวทางการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 โดยมีโรงเรียนต้นแบบ จำนวน 3 โรงเรียนคือ โรงเรียนบ้านนางั่ว โรงเรียนบ้าน กม.2
โรงเรียนบ้านวังจาน