640518

เมื่อวันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น.
นำโดย นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ครั้งที่ 5/2564 ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(AOC)