640602

เมื่อวันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น.
นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผอ.สพป.เพชรบูรณ์เขต 1 เป็นประธาน พร้อมคณะทำงาน ประชุมวางแผน
การดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน , โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง
และโรงเรียน Stand Alone จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่ สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1