640610

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น.
นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต รอง สพป.เพชรบูรณ์เขต 1 เป็นประธาน และคระกรรมการ
ประชุมชี้แจงการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
คือ โรงเรียนบ้านวังพลับ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่ (AOC)