ระบบพิกัดที่ตั้งสถานศึกษา (GIS)

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
ข้อมูลที่ตั้งโรงเรียนในสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
จำนวนโรงเรียน :1 โรงเรียน
 :สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 :สถานศึกษาอำเภอเมือง
 :สถานศึกษาอำเภอชนแดน
 :สถานศึกษาอำเภอวังโป่ง
(ข) : โรงเรียนขยายโอกาส
(ล) : โรงเรียนขนานเล็ก