ข้อมูลพื้นฐาน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

โรงเรียนทั้งหมด
146
โรง
โรงเรียนขยายโอกาส
45
โรง
โรงเรียนขนาดเล็ก
90
โรง
กลุ่มโรงเรียน
14
กลุ่ม

การศึกษาต่อ

ผลการทดสอบ O-NET ชั้น ป.6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ