ข้อมูลพื้นฐาน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

โรงเรียนทั้งหมด
146
โรง
โรงเรียนขยายโอกาส
45
โรง
โรงเรียนขนาดเล็ก
90
โรง
กลุ่มโรงเรียน
14
กลุ่ม

การศึกษาต่อ

ผลการทดสอบ O-NET ชั้น ป.6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ

ผลการทดสอบ O-NET ชั้น ป.6 แยกรายวิชา

ผลการทดสอบ O-NET ชั้น ม.3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ

ผลการทดสอบ O-NET ชั้น ม.3 แยกรายวิชาผลการทดสอบ NT ป.3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ

ผลการทดสอบ NT ป.3 ตามความสามารถ

การประเมินอ่านออกเขียนได้ระดับ ป.1

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2559