ผลการทดสอบ O-NET ชั้น ป.6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ

ผลการทดสอบ O-NET ชั้น ป.6 แยกรายวิชา

ผลการทดสอบ O-NET ชั้น ม.3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ

ผลการทดสอบ O-NET ชั้น ม.3 แยกรายวิชาผลการทดสอบ NT ป.3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ

ผลการทดสอบ NT ป.3 ตามความสามารถ

การประเมินอ่านออกเขียนได้ระดับ ป.1 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2559