ภารกิจ

กลุ่ม.................

 

กลุ่ม.................................. มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

-                   ....

-                   ....

-                   ....

-                   ....

-                  ......

-                  ....

1.1 งาน.

1.1.1 ...

1.1.2 ...

1.1.3 ...

1.2 งาน

1.3 งาน...

 

 

1.4 งาน....

1.4.1