วิสัยทัศน์

 114200467 

“ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระบบ”

เพื่อให้ประชากรวัยเรียนทุกคนเรียนครบและจบการศึกษาอย่างมีคุณภาพ


 114228754114228730114228728114200494

 

bar green