พันธกิจ
114200463

* * * * *

(mission)

114200474

 

 

        

๑. ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน 

ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

 

         
๒.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

 

 114200465

* * * * * * * *

bar green