วันที่ 22 มีนาคม 2566 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 โดยศูนย์ประสานงาน การคัดเลือก ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 7 นำโดย ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1, นายภพเดชา บุญศรี รองผู้อำนวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 นางอารีย์ คำมาตร ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะ ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ อำนวยการระดับกลุ่มจังหวัด เพื่อดำเนินงานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 7 ครั้งที่ 2/2566 โดยมีนางสาวลิลิน ทรงผาสุก ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน การประชุม พร้อมด้วย นางสาวบังอร กมลวัฒนา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการ การทดสอบ สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือรอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับมอบหมาย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/คณะกรรมการประเมินแต่ละคณะ ในกลุ่มจังหวัดที่7นายทวีศักดิ์ เดชสองชั้น นายสมชาย พันธุ์ควณิชย์ นายสมชาย เผือกตระกูลชัย ผู้ทรงคุณวุฒ นางปุญญดา ชาวงค์ศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม การจัดการศึกษาเอกชน ศธจ. เพชรบูรณ์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมมะขามหวาน สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1