วันที่ 27 มีนาคม 2566 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ศูนย์ประสานงานการคัดเลือก ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 7 ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะกรรมการอำนวยการ มอบหมายให้ นางอารีย์ คำมาตร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นางอรุณศรี ศรีเมือง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และนางบัวผัน มีทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ไปราชการเพื่อนำส่งเอกสารการประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 7 ณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน