วันที่ 28 มีนาคม 2566 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 โดย คณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปี 2565 นำโดย นายภพเดชา บุญศรี รองผู้อำนวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วย นางอารีย์ คำมาตร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม การจัดการศึกษา, นางกานต์พิชชาภัทณ์ คนสมบูรณ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ, นายอัฉรพล คำก่อ ครู โรงเรียนบ้านป่าแดง และนางอรุณศรี ศรีเมือง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ดำเนินการประเมินโรงเรียนในสังกัด ที่ส่งผลงานเข้ารับการประเมิน ระดับเงิน ณ ห้องประชุมประกายทอง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1