วันที่ 29 มีนาคม 2566 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 โดย คณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปี 2565 นำโดย นายภพเดชา บุญศรี รองผู้อำนวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วย นางอารีย์ คำมาตร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, นางกานต์พิชชาภัทณ์ คนสมบูรณ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ, นายอัฉรพล คำก่อ ครู โรงเรียนบ้านป่าแดง และนางอรุณศรี ศรีเมือง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี 2565 ระดับทอง ณ โรงเรียนบ้านโคกยาว อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์