วันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 นำโดย นายภพเดชา บุญศรี รองผู้อำนวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ประธานการประชุม คณะกรรมการดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครอบครัวบ้านเรียนเติบโต ครั้งที่ 1/2566 ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงและแนวทางการจัดการศึกษา พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ร่วมกับคณะกรรมการ ประกอบด้วย นายพิน สงค์ประเสริฐ , นางพิบุลขวัญ กลิ่นมิ่ง, นางสาวลภัสรดา คำมา, นายบวร บำเรอวงษ์, นางอรุณศรี ศรีเมือง, นางยุพา ตาลสุก และนางสาวชนิดาภา สาตรีเฮ้า ณ ห้องประชุมสีชมภู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1