วิสัยทัศน์

 

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน

 

                                                                         * * * * * * *

 

bar green