ภารกิจ

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

                 1. ดำเนินการฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง

                 2. ดำเนินการฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน

             3. ดำเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไป ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณน

             4. ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

             5. ดำเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเกทศหรือต่างประเทศ

             6. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

             7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย       

      1. นางอรุณศรี ศรีเมือง ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนา
          ครูและบุคลากรทางการศึกษา  และรับผิดชอบงาน ดังนี้


1.1 กำหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงานในกลุ่ม ควบคุม กำกับ ติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้                คำปรึกษา แนะนำ หรือแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ภายในกลุ่มเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ

1.2 ตรวจสอบ ตรวจร่างหนังสือ กลั่นกรองงานของเจ้าหน้าที่และให้ความเห็นประกอบการบันทึกของเจ้าหน้าที่ให้เป็น
      ไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ก่อนนำเสนอผู้บังคับบัญชา

1.3 รายงานผลความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน หรือข้อมูล เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบต่อผู้บังคับ
      บัญชาอย่างต่อเนื่อง

1.4 พัฒนาวิธีการดำเนินงานในกลุ่มที่รับผิดชอบ เพื่อให้สะดวกต่อการปฏิบัติงาน และการให้บริการ

1.5 การวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาครูและบุคลากร ให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน
      คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ ร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานกับ
      หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากการวิเคราะห์ บทบาท อำนาจหน้าที่ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้เกิด
      เป็นภาระงาน

1.6 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

      1.6.1 การจัดทำแผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

      1.6.2 การกำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามแผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

1.7 ศึกษา วิเคราะห์ และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

1.8 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกลุ่ม/หน่วย/ส่วนอื่น ๆ ในสำนักงาน เพื่อให้งานในกลุ่มพัฒนาครู
      และบุคลากรทางการศึกษาดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

1.9 ส่งเสริมและพัฒนาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการ
      สถานศึกษา ครู ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลูกจ้างประจำ และลูกจ้าง
      ชั่วคราว ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและมีวิถีชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยผ่านโครงการหรือ
      กิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

1.10 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

      2. นางสาวจิรันธนิน มะโนทน ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาครู
          และบุคลากรทางการศึกษา มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้


2.1 ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่ม คนที่ 1 กรณีที่ผู้อำนวยการกลุ่มไม่อยู่หรือไปราชการ หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้

2.2 การดำเนินงานเกี่ยวกับการฝึกอบรมและพัฒนา และส่งเสริมให้มีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
      ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่
      การศึกษาประถมศึกษา ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ด้วยรูปแบบและวิธีการต่าง ๆ

2.3 จัดทำหลักสูตรหรือแผนงาน/โครงการฝึกอบรมพัฒนาและการศึกษาดูงาน
      2.3.1 ดำเนินการประสานงานและดำเนินการฝึกอบรมและพัฒนา
      2.3.2 ประสานการฝึกอบรมพัฒนากับสถาบันการศึกษา สถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้แผนงาน/
               โครงการฯ สำเร็จตามวัตถุประสงค์

      2.3.3 การประเมินผลการฝึกอบรม/ รายงานผลการฝึกอบรม

2.4 ดำเนินการอบรมพัฒนาเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่ง (Pre Service Training) ของข้าราชการครูและบุคลากร
      ทางการศึกษา

2.5 ประสานการดำเนินการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

2.6 การพัฒนาวิทยฐานะตามระบบ E-Training และหรือระบบพัฒนา UTQ

2.7 การอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะทุกตำแหน่ง

2.8 ประสานรวบรวมการจัดทำโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อ
      ประกอบเป็นแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

2.9 รวบรวมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามงาน/โครงการต่าง ๆ เพื่อสรุปเป็นภาพรวมของกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
      ทางการศึกษา

2.10 การจัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

2.11 งานส่งเสริมสนับสนุนและยกย่องเชิดชูเกียรติ

        2.11.1 การดำเนินงานเกี่ยวกับการคัดเลือกข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง ตามโครงการต่างๆ
                   เช่น การคัดเลือกข้าราชการตัวอย่างตามโครงการและหรือหน่วยงานต่าง ๆ (รางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี)

        2.11.2 การดำเนินการคัดเลือกหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า (OBEC AWARDS)
                   ประจำปี การคัดเลือกครูดีในดวงใจ การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น / สพฐ.ดีเด่นการคัดเลือกครู
                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ดีเด่น การคัดเลือกครูเกียรติยศเพื่อรับรางวัลต่าง ๆ เป็นต้น

        2.11.3 งานส่งเสริมขวัญ กำลังใจข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง ในรูปแบบอื่นๆ ที่เห็นว่า
                   เหมาะสม

2.12 ประสานงานการประชุม อบรม สัมมนา ของข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถาน
        ศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
        ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ตามโครงการต่าง ๆ ทั้งส่วนราชการภายใน และภายนอก

2.13 จัดทำสถิติข้อมูลการประชุม อบรม สัมมนาประจำปีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวย
        การสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถม
        ศึกษา ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ตามโครงการต่าง ๆ ทั้งส่วนราชการภายในและภายนอก

2.14 การดำเนินงานเกี่ยวกับการศึกษาต่อ ดังนี้
        2.14.1 การจัดทำสัญญาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษาต่อ รวมทั้งการกลับเข้าปฏิบัติ
                   หน้าที่ราชการในตำแหน่งเดิม

        2.14.2 การขอขยายเวลาศึกษาต่อ
        2.14.3 รายงานผลการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ลาศึกษาต่อ

2.15 งานธุรการ (รับ-ส่งหนังสือราชการ นำเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ)
        2.15.1 ออกแบบระบบงานสารบรรณให้เหมาะสมและสอดคล้องกับระบบงานสารบรรณของสำนักงาน ดูแลและ
                   พัฒนาระบบ My office และจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศ ของกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
                   ศึกษาให้เป็นปัจจุบัน

        2.15.2 บันทึกการรับหนังสือราชการจากเว็บไซด์ที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งให้
                   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ผ่านระบบ My office

        2.15.3 ประสานการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่มให้ข้าราชการครูและบุคลากร
                   ทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปทราบทางสื่อต่าง ๆ ของสำนักงาน

        2.15.4 ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมและจัดทำวาระการประชุมภายในกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
        2.15.5 ประสานงานกับกลุ่ม/หน่วย/ส่วนอื่น หน่วยงานภายนอกและสถานศึกษา ในงานธุรการที่เกี่ยวข้องกับการ
                   บริหารงานของกลุ่ม

2.16 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย