พันธกิจ

* * * * *

                1. ส่งเสริม  สนับสนุน ให้ครูมีความรู้ ความสามารถเพื่อพัฒนา
                   การจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ

               2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรทางการศึกษา มีความสามารถใน
                  การปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ

 

 

 

* * * * * * * *

bar green