นโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ประจำปี พ.ศ. 2564

  1. ข่าวกิจกรรม
  1. งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย
  2. งานจัดสรรงบประมาณ
  3. งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ
  4. งานบริหารงบประมาณ
  5. อื่นๆ