นโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ประจำปี พ.ศ. 2564

 1. ข่าวกิจกรรม
 1. งานนโยบายและแผน

 • เผยแพร่แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566
 • คำขอเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 (แบบ ล.1)
 • แบบข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (แบบ ร.1)
 • ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550
 • คำสั่ง คสช ที่10/2559 เรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

 

 1. งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย
 2. งานจัดสรรงบประมาณ
 3. งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ
 4. งานบริหารงบประมาณ

 1. งานติดตามและประเมินผล

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

Ed office KKS KRURUSAPA
SPT SKE nangpaman