640910

วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564

     นางทอกาญจน์ กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และบุคลากร ร่วมกันตรวจสอบการจัดสรรเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 รวมทั้งหมดจำนวน 125 โรงเรียน