1. หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่

 

 องค์ความรู้ KM

 1 คู่มือการรื้อถอน
 2 คู่มือการขอใช้ที่ราชพัสดุ
 3 คู่มือการตรวจสอบพัสดุประจำปี
 4 คู่มือการเบิกเงินค่าการศึกษาบุตร
 5 คู่มือการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล
 6 คู่มือระบบจัดซื้อจัดจ้าง E-Auction
 7 ขั้นตอนการจ้างโดยวิธีการสอบราคา
 8 ขั้นตอนการซื้อโดยวิธีการสอบราคา
 9 ขั้นตอนการจ้างโดยวิธีการตกลงราคา
 10 แนวทางการถ่ายโอนการครอบครองการใช้ที่ราชพัสดุ
 11 คู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่น
 12 หนังสือเรียนฟรี 15 ปี
   
   

 

vu