1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  3. ข่าวอบรมสมนา
  1. รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง
  2. ผลการเบิกจ่าย
  3. ภาพกิจกรรม
  1. หนังสือเวียนส่วน สพฐ.
  2. หนังสือเวียนกลุ่ม
  3. Spec สพฐ.

--ที่ ศธ 04002/ว2766 ลงวันที่ 19 กันยายน 2559 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานกำหนดราคามาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ (Specification:Spec) สำหรับครุภัณฑ์ (19 ก.ย. 2559)

--ที่ ศธ 04002/ว2700 ลงวันที่ 14 กันยายน 2559 เรื่อง การกำหนดรายละเอียดรายการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเกี่ยวกับขนาดของเครื่องยนต์ฯ (15 ก.ย. 2559)

--ที่ ศธ 04002/ว2631 ลงวันที่ 7 กันยายน 2559 เรื่อง คู่มือการใช้งานและรับบค้นหาข้อมูลความต้องการสินค้าหรือบริการของหน่วยงานภาครัฐ (7 ก.ย. 2559)

--ที่ ศธ 04002/ว2558 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2559 เรื่อง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ฉบับเดือนสิงหาคม 2559) (1 ก.ย. 2559)

--ที่ ศธ 04002/ว394 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับเดือนมกราคม 2559) (30 ส.ค. 2559)

   ---ข้อมูลทั้งหมด--

  1. หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่