ประกวดราคาจัดซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิ๊กรายละเอียด