1. หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่

 

ภารกิจ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

-                   การดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน

-                   ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี

-                   ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ

-                   ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบริหารสินทรัพย์

-                   ให้คำปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุและงานบริหาร

         สินทรัพย์

-                  ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

1.1 งานการเงิน

1.1.1 การเบิกเงิน

1.1.2 การจ่ายเงิน

1.1.3 การยืมเงิน

1.1.4 การรับเงิน

1.1.5 การเก็บรักษาเงิน

1.1.6 การนำเงินส่งคลัง

1.1.7 การกันเงิน

1.2 งานบัญชี

1.2.1 สมุดเงินสด/ใบสำคัญการลงบัญชีด้านรับ

1.2.2 สมุดเงินฝากธนาคาร/ใบสำคัญการลงบัญชีด้านรับ

1.2.3 สมุดเงินสด/ใบสำคัญการลงบัญชีด้านจ่าย

1.2.4 สมุดเงินฝากธนาคาร/ใบสำคัญการลงบัญชีด้านจ่าย

1.2.5 สมุดรายวันเงินรับ

1.2.6 สมุดรายวันเงินจ่าย

1.2.7 สมุดรายวันทั่วไป

1.2.8 ใบสำคัญการลงบัญชีด้านทั่วไป

1.2.9 สมุดบัญชีแยกประเภท

1.2.10 การรับและการนำส่งเงิน

1.2.11 การลงทะเบียนคุมฎีกา

1.2.12 รายงานการเงิน

1.2.13 การจัดทำงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

1.2.14 การตรวจสอบและรายงาน

1.2.15 การสรุปรายการ

1.2.16 การปิดบัญชี

1.2.17 การบันทึกสิ้นปี

1.2.18 การจัดทำบัญชีเงินประจำงวด

1.2.19 การเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

1.3 งานบริหารพัสดุ

1.3.1 การจัดซื้อ-จัดจ้าง

1.3.2 การควบคุมพัสดุ-การเก็บรักษาพัสดุ

1.3.3 การควบคุมพัสดุ-การเบิกจ่ายพัสดุ

1.3.4 การควบคุมพัสดุ-การยืมพัสดุ

1.3.5 การตรวจสอบพัสดุประจำปี

1.3.6 การจัดทำเอง

1.4 งานบริหารสินทรัพย์

1.4.1 การขอขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ

1.4.2 การขอใช้ที่ราชพัสดุ (การขอใช้ที่ราชพัสดุของสถานศึกษาที่ขอใช้ที่ราชพัสดุในความดูแล

       ครอบครองของกระทรวง ทบวงกรม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

1.4.3 การขอใช้ที่ราชพัสดุ (การขอใช้ที่ราชพัสดุของกระทรวง ทบวงกรม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

       มาขอใช้ที่ราชพัสดุในความดูแลครอบครองของสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่)

1.4.4 การขอรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ

1.5 ให้คำปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุและงานบริหารสินทรัพย์

1.6 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย