1. หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่

พันธกิจ

* * * * *

                1. ส่งเสริม  พัฒนาบุคลากรในกลุ่มและสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 
          สามารถปฏิบัติตามระเบียบ 
กฏหมาย การเงินบัญชีและพัสดุ  ได้อย่างถูกต้อง 

               2. ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในกลุ่ม  นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
          มาปรับใช้
เพื่อพัฒนางานสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

* * * * * * * *

bar green