โครงสร้างบุคลากร

กลุ่มบริหารการเงินและสินเทรัพย์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

 
      aumnart      
      นายอำนาจ  บุญทรง
Mr.Amnat Boonsong
ผู้อำนวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
tel. 084-573-6445
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
             
       Sunad      
      นายนายสุนัด  บุญสวน
Mr.Sunud Bunsuan
รองผู้อำนวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
tel. 081-114-3793
e-mail : bunsuan_sThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
             
       Director62kanngoen      
      นางไมตรี  สำราญรื่น
Mrs.Maitree Samranruen
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
tel. 089-270-7701
e-mail : jeab.maitreeThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
             
  official62kanngoen10   official62kanngoen9     official62kanngoen5  
  นางวารุณี ผลบุญ
Mrs.Varunee Phonbun
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ
tel. 085-614-4536
e-mail : 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  นางพัชรินทร์ เต็งยี่
Mrs.Patchalin Tangyee
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
tel. 082-408-5590
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  นางสาวชวาลา พรหมมา
Miss.Chawala Phomma
เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน
tel. 081-887-24601
e-mail : 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
             
   official62kanngoen8    official62kanngoen7    official62kanngoen3  
  นางสุกัญญา ทองจันทร์
Mrs.Sukanya Thongjan
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
tel. 095-263-6358
e-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางพรพิมล วิทยเขตปภา
Mrs.Pornpimol Vitayaketprapa
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
tel. 084-050-8334
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวฑิมลวัลย์ ศิริ 
Miss.Timolwan Sriri 
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ 
tel. 097-952-7854 
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
           
  official62kanngoen6  

   official62kanngoen4  
   นางนิเวศน์  ศรีสำอางค์
Mrs.Niwate Sisamoang
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
tel. 086-216-6983
e-mail : Watkk2527This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
   นางสาวพรพิมล น้อยมี
Mrs.Pornpimol Noymee
เจ้าหน้าที่ธุรการ
tel. 090-454-4249
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.